Välj en sida

Denna artikel är en fortsättning på en tvådelad artikel och denna gång ligger fokus på praktiska tips och råd. Men först, en kort sammanfattning:

Inom hela EU görs nu åtgärder för att, precis som med offentliga byggnader och platser, göra webben tillgänglig för alla, oavsett deras olika fysiska och intellektuella möjligheter. Att inte kunna läsa och förstå räknas också som ett slags funktionsnedsättning, eftersom det försvårar människors vardagliga liv.

Med läs- och skrivsvårigheter står man som medborgare tydligt utanför stora delar av samhället och dess funktioner. Därför måste myndigheter och offentliga organisationer I flera länder också följa särskilda lagar och föreskrifter för språk – lagar som säger att både det skriftliga och muntliga språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt för alla. Men hur skriver man egentligen på klarspråk? Här följer några konkreta tips och råd:

Tänk till att börja med noga igenom vilka du skriver till och försök:

  • Prata med deras ord
  • Använda beskrivande eller frågande rubriker
  • Länka till djupare information där det behövs.

Ett bra sätt är också att tänka att man ”förklarar för gamla morfar”:

  • Förklara med en logisk ordning
  • Börja med det viktigaste
  • Använd korta ord, meningar och stycken

Saker du särskilt bör tänka på är t.ex. följande:

Ordval

Korta ord är ofta bättre.

Undvik ålderdomliga ord samt ”slanguttryck”.

Om du använder termer, branschspråk och tekniska begrepp, så se till att förklara dem, eller ha med en ordlista. Eller båda två.

I många fall används också termer för att dölja att man egentligen har väldigt litet att säga och vill få något att låta smartare och bättre än det är. Som till exempel ”Funktionsunderkläder med TCS Airflow-funktion” istället för ”luftiga underkläder”. I praktiken förmedlar man ingen riktig information som förstås eller kan användas.

Använd gärna flera beskrivande ord och synonymer, det vill säga ord med ungefär samma betydelse. På så sätt ökar du chansen att alla läsare förstår.

Undvik förkortningar så mycket det går. Skriv istället ut hela frasen.

Undvik att använda ord från andra språk annat än när det är termer som är allmänt kända. Även då kan en förklaring eller liten ordlista hjälpa mycket.

Bildspråk, Talesätt, Ordspråk & Ålderdomliga Begrepp

Undvik att använda fraser och ord som kräver långvarig kulturell förståelse. Även om man ofta kan lista ut deras betydelse av kontext, så är många för svåra att tolka och kan orsaka missförstånd.

Meningsbyggnad & innehåll

Håll meningarna korta, och försök undvika att ha mer än en bisats.

Se till att det viktiga kommer tidigt i meningen, så att man snabbt kan få en översikt i sidan över dess innehåll.

Använd aktiva verb i stället för passiva. Till exempel. ”Olle tvättar bilen” istället för ”Bilen tvättas av Olle” och ”Nils skulle ha målat huset” istället för ”Huset skulle ha målats av Nils”.

Använd exempel för att förklara och förtydliga vad du menar.

Använd beskrivande eller frågande rubriker som talar om vad texten innehåller.

Använd många typer av textelement

Många ovana skrivare använder de olika formateringar som följer med i skrivverktyg för webb alldeles för litet. Det gör texten onödigt svår att avkoda för läsaren. Inbyggt i dessa verktyg finns formateringar som till exempel: olika stora rubriker, underrubriker, citat, numrerade och punktlistor, tabeller, med mera. Alla dessa formateringar hjälper oss att både identifiera, se och tolka olika typer av innehåll. Därför är det viktigt att vi också använder oss flitigt av dem.

Informationsstruktur och avkodning

När vi läser en webbsida så gör vi det med en ”F”-metod, där vi börjar läsa de första orden i de första raderna, och sen läser mindre och mindre av varje rad. Informationen behöver därför organiseras utifrån detta, så att viktig information kommer högt och tidigt i varje block, stycke och rad.

Sammanfattningar

I mer avancerade texter är det bra att använda enklare, korta sammanfattningar av innehållet. Det hjälper även de med mer avancerat språk att snabbt få en överblick.

Läsbarhet på webben

Typsnitt

Val av typsnitt påverkar inte bara ”image”, utan också läsbarhet. Vissa typsnitt fungerar bra i tryck, men inte på webben. Andra fungerar bra endast som stor rubriktext, men inte som liten brödtext. Som generell princip för webben bör serif-fonter, fonter med ”fötter” endast användas till stor text, och brödtext bör sakna serifer.

Tecken- och radavstånd

Ett gammalt kinesiskt citat från Tao Te Ching säger att ”Vi formar lera till en kanna, men det är tomrummet inuti som gör kannan användbar… Vi arbetar med det rörbara, men det är tomrummet vi använder”. För alla läsare, men särskilt de med sämre syn, eller dyslexi, så hjälper det mycket att använda bra tecken- och radavstånd. Mer ”luft” mellan rader och ibland även tecken underlättar läsning mycket.

Textstorlek

Majoriteten av alla läsare över 40 har försämrad syn. Och ju äldre de blir desto sämre syn har de. Därför är det viktigt att både se till att texten är tillräckligt stor redan från start, men också att se till att det går att ändra storlek, i webbläsaren, eller med hjälp av tilläggsprogram. Det innebär också att sitens layout måste ändras rätt när textstorleken ändras.

Färg & kontrast

Av samma anledning är det också viktigt att se till att det finns tillräcklig kontrast mellan text och dess bakgrund. Att ha en bild bakom text är ofta ett problem för många läsare, särskilt om texten inte är stor. Svag kontrast, t.ex. mellan två bleka toner av färg kan också göra text mycket svårläst.

Slutligen kan färgval i text och diagram också göra läsning och tolkning svår för de 8% av den manliga befolkningen, och de 1% av den kvinnliga befolkningen som har defekt färgseende och som är helt eller delvis ”färgblinda”.

Textjustering

På webb kan text justeras till vänster, höger, mitten eller marginaljusteras så att texten blir ”jämn” både till höger och vänster.
Det vanligast valet bör vara vänsterjustering, men kortare texter kan höger- mittjusteras för att, till exempel, anpassas efter bilder. Marginaljustering bör generellt sett undvikas på webben.

Radbredd

Långa rader är ofta svårlästa för alla läsare. Detsamma gäller också för väldigt korta rader. Ett generellt råd är därför att använda 10-18 ord i varje rad. Detta skiftar naturligtvis beroende på ord- och textlängd.

Styckestorlek

Stycken med många rader är också ofta svårlästa för alla läsare, och särskilt på webb. Därför är rådet här att försöka hålla varje stycke till 5-7 rader.

Marginaler & ”Luft”

Precis som för radavstånd är det viktigt med ”luft” mellan varje stycke och andra stycken, bilder, objekt och sidans vänster- och högerkant. Att placera text kant-i-kant med annat innehåll eller element gör texten onödigt svårläst. Att placera text delvis över annat innehåll, som i nu rådande designtrend, är direkt dumt.